Open main menu
Sisuaq
Sisuaq
Sisuat suli Qiḷalukkat
Cetacea range map Beluga.png

Sisuaq suli Qiḷalugaq (Delphinapterus leucas)