Kalaallit Nunaat

Nunauraq: Kalaallit Nunaat

Kalaallit Nunaat (Naluaġmiutun: Greenland, Tanmarratun: Grønland, Kalaallisut: Kalaallit Nunaat)